Uitnodiging ALV 17 november 2015

09 nov Uitnodiging ALV 17 november 2015

Algemene Ledenvergadering van v.v. “Alexandria’66” op Dinsdag 17 november 2015 in het clubgebouw. Aanvang 19.30 uur. Graag om 19:15 uur aanwezig.

Agenda

1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Verslag Algemene ledenvergadering 2014

Stichting BEKA’66

4 Financieel jaarverslag 2014-2015
5 Begroting 2015-2016
6 Verslag kascommissie
7 Investeringen seizoen 2015-2016

Voetbalvereniging “Alexandria’66”

8 Jaarverslag 2014-2015 van de secretaris
9 Financieel jaarverslag 2014-2015
10 Begroting 2015-2016
11 Verslag kascommissie
12 Investeringen seizoen 2015-2016
13 Contributievoorstel 2016-1017
14 Benoeming kascommissie
15 Bestuursverkiezingen

Aftredend, en niet herkiesbaar voor een periode van 3 jaar:
De heer H Poerscke in de functie van Voorzitter

Het bestuur stelt de vergadering voor om de heer R de Vries te benoemen als voorzitter voor een

periode van 3 jaar. In overeenstemming met artikel 11, lid 2a van de statuten, kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Leden Vergadering door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van voorzitter.

De heer T.H. de Jong, Secretaris, treedt tussentijds af in de functie van Secretaris.

De heer de Jong blijft wel bestuurslid. Hij neemt het Waarden en Normenbeleid van de kandidaat namens het bestuur voor het voorzitterschap, de heer R. de Vries over. Het bestuur heeft nog geen kandidaat om de heer T.H. de Jong in de functie van Secretaris op te volgen.

In overeenstemming met artikel 11, lid 2a van de Statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Leden Vergadering door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten voor de functie van Secretaris worden aangemeld.

In artikel 11, lid 2c is bepaald dat wanneer geen kandidaatstelling plaats vindt, de algemene vergadering vrij is in haar keus. Volgens artikel 11, lid 3b wordt in een tussentijdse vacature zo mogelijk binnen zes weken voorzien.Volgens artikel 8, lid 4 van het Huishoudelijk reglement dient voor de benoeming van een nieuw bestuurslid in de functie van (onder meer) secretaris een algemene vergadering bijeen geroepen te worden.

Vacatures:

Vice-voorzitter
Secretaris
2e Secretaris
Lid Coördinator Senioren

16 Structuur vereniging
17 Waarden & Normen
18 50 jaar bestaan v.v.Alexandria ‘66
19 Rondvraag
20 Sluiting

Secretaris T.H. de Jong

Bekijk de uitnodiging ook hier: link (Word bestand)http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html