Terugblik op de online Algemene Leden Vergadering (ALV) van  maandag, 23 november 2020

27 nov Terugblik op de online Algemene Leden Vergadering (ALV) van  maandag, 23 november 2020

Voor het eerst in ons 64 jarig bestaan vond de ALV niet in ons clubgebouw plaats. Vanwege het Corona virus vond de ALV online plaats. In totaal 40 leden maakten gebruik van de aangeboden link om actief aan de ALV deel te nemen.

In zijn openingswoord sprak voorzitter Rob de Vries zijn bijzondere dank en grote waardering uit aan ons technische – en jeugdkader, onze scheidsrechters en trainers/begeleiders voor hun enorme inzet en enthousiasme gedurende de Corona pandemie. Ondanks alle beperkingen en de door de overheid opgelegde maatregelen is er optimaal gebruik gemaakt van de resterende mogelijkheden.

Onze jeugd traint nog steeds met heel veel plezier 2 á 3 keer per week. De zaterdagen worden ingevuld met onderlinge wedstrijden en onderlinge toernooitjes. Die activiteiten blijken goed voorbereid en strak georganiseerd. Zodoende komt de jeugd van Alexandria’66 ondanks alles toch nog steeds flink in actie. En daarbij spat het plezier er vanaf!   

Vervolgens werden de gebruikelijke jaarstukken vastgesteld. De vergadering stemde in met het gevoerde financiële beleid evenals de begroting voor het seizoen tevens boekjaar 2020-2021.

De volgende vier onderwerpen/zaken sprongen het meest in het oog:

-Severt Kruithof en Dick Horsmans opnieuw benoemd

Severt Kruithof (in de functie van secretaris) en Dick Horsmans (bestuurslid Accommodatie) waren aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaren. Severt en Dick zijn herkozen en zijn aan hun nieuwe termijn van drie jaar begonnen.

Severt Kruithof benoemd tot Lid van Verdienste

De collega’s van secretaris Severt Kruithof binnen het Algemeen Bestuur stelden de Leden op de ALV voor om Severt te benoemen tot Lid van Verdienste van v.v. Alexandria’66.

Rob de Vries vatte op basis van de historisch vastgelegde informatie samen wat Severt sinds 1 november 1993 (ingangsdatum lidmaatschap) tot nu toe voor onze vereniging heeft gedaan en heeft betekend. Onomstotelijk staat vast dat Severt                                                                                                   
– 17 seizoenen lang lid is geweest van ons jeugdbestuur in diverse functies,                                                
– dit lidmaatschap 10 seizoenen lang combineerde met zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur in de functies van 2e penningmeester en secretaris.                                                                                 
– zich voorts al 17 jaar inzet op het gebied van contributie-inning,                                                                 
– en ook al 16 jaar actief betrokken is bij het inschrijven van nieuwe leden met op beide gebieden alle voor- en bijkomende werkzaamheden.                                                                                                       

Voorts verrichtte Severt door de jaren heen nog “hand en spandiensten” op het gebied van                 
– het Convenant van Goed Gedrag,                                                                                                                       
– sponsoring,                                                                                                                                                              
– terrein en accommodatie,                                                                                                                                        
– functioneert hij als contactpersoon voor Sport en Cultuur Gemeente Rotterdam,                                           
– en is Severt al vele jaren actief met clubkleding.

Zodoende is sprake van een indrukwekkende staat van dienst waarbij opgemerkt dat het opgestelde cv van Severt niet eens compleet is.

De deelnemende leden aan de ALV gingen unaniem akkoord met de voordracht Severt Kruithof te benoemen tot Lid van Verdienste van v.v. Alexandria’66: vanuit alle woonkamers klonk een instemmend en waarderend applaus.

Zodra mogelijk wordt Severt op een feestelijke clubbijeenkomst nog “geëerd” voor zijn benoeming tot Lid van Verdienste.  

-Presentatie door Technische Commissie

Bestuurslid Technische Zaken Angelos Kerasavopoulos gaf een toelichting op het Technisch Beleid anno 2020, en voor de komende jaren. Voorts lichtte Angelos de nieuwe (nieuw gevormde) organisatie van onze jeugdafdeling toe. Maar liefst 8 nieuwe lijncoördinatoren (ouders van jeugdleden) zijn in functie en actief. Zij worden bijgestaan door enkele hoofdcoördinatoren, de verbinding tussen technische commissie en de nieuwe jeugdorganisatie.

Met als missie “Alexandria’66 Samen Sterker” wordt stapje voor stapje vooruitgang geboekt in het verbeteren en versterken van onze vereniging, zowel in technisch en organisatorisch opzicht. Het aantal gecertificeerde en gediplomeerde trainers breidt zich jaarlijks uit. Mede hierdoor wordt een kwaliteitsimpuls in onze jeugdopleiding gerealiseerd.                                                                               

Het evenwicht tussen selectie en niet selectie raakt steeds beter in balans. Voorts is het langer aan de vereniging binden van spelers en trainers een serieus en belangrijk doel, en is hier intern veel aandacht voor.                                                                                                                                                       
Op het gebied van interne scouting zijn het afgelopen seizoen met succes stappen gezet. Ons scoutingsapparaat draait op volle toeren. Herkenbaar zijn ook de ontwikkelingen op gebied van het “verbinden” van jeugdleden aan onze vereniging. Met name op de zaterdagen zijn jeugdspelers steeds meer zichtbaar in onze dienstverlening.

Conclusie: de progressie gaat in hoog tempo voort.  

-Werkgroep Ontwikkeling Sportcomplex Oosterflank A2024

In de Nieuwsbrief van het bestuur van d.d. 2 november 2020 haalde het bestuur aan dat onze verouderde accommodatie wel erg uit de toon valt in deze huidige tijd. Ons clubgebouw (kleedkamers, kantine, overige ruimten) is hard aan vernieuwing/verbetering/modernisering toe. Op het sportcomplex is ook buiten het nodige te verbeteren. Primair gaan de gedachten uit naar twee van onze vijf velden.

De achter ons liggende maanden is het gelukt om een zeer kundige werkgroep op te richten en te installeren. Hans Korevaar heeft het voorzitterschap van deze werkgroep aanvaard.               
Hans lichtte de opdracht van het bestuur aan de werkgroep toe. Samen met Wilbert Knol, El Mustapha Kaouass, Hala Fawzi, Iolanda de Andrade en Rijn Vogelaar zal de werkgroep contact leggen met de gemeente en alle noodzakelijke werkzaamheden verrichten om te komen tot een concept rapport aan het bestuur.

Onze werkgroep werkt samen met, en ontvangt waar nodig advies en ondersteuning vanuit Rotterdam Sport Support, de heren Emile van der Weg en Wilco Hameetman. Het uiteindelijke doel is een eindrapport aan de Gemeente Rotterdam aan te bieden waarin duidelijk wordt waar wij als vereniging naar toe willen en hoe een moderne accommodatie daaraan kan bijdragen.                                                                                                             
De noodzaak tot vernieuwing/verbetering/modernisering komt voort uit de staat van onze accommodatie, de enorme groei die Alexandria’66 doormaakt in combinatie met onze brede toekomstvisie.

Rob de Vries namens het bestuur: We zijn ontzettend blij met deze grote en belangrijke stap. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het bestuur is de leden van de werkgroep, samengesteld uit betrokken ouders van vroegere en nu actieve jeugdleden (Hans Korevaar en Wilbert Knol waren eerder al in diverse functies actief voor Alexandria’66), bijzonder dankbaar voor hun bereidheid en inzet. Dit geldt uiteraard ook voor Emile en Wilco vanuit hun betrokkenheid namens Rotterdam Sport Support.

Tot zover deze samenvatting.

Namens het bestuur,

Rob de Vries



http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html