15 nov “Online” Algemene Ledenvergadering maandag 29 november 2021, 20:00 uur

Beste leden,

Hierbij zijn jullie allemaal uitgenodigd voor de “Online” Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. Alexandria’66, te houden op maandag, 29 november 2021, aanvang 20:00 uur.

Wij wilden als bestuur de ALV graag weer “fysiek” houden in ons clubgebouw. Echter gelet op de laatste ontwikkeling van de corona pandemie én de op vrijdag, 12 november 2021 gehouden persconferentie, kiezen wij ervoor om de ALV ook dit jaar “online” te houden.

De link die nodig is om deel te nemen aan de vergadering, wordt in het weekeinde van 27-/28 november 2021 toegezonden.

Alle stukken en jaarverslagen zijn vanaf 24 november 2021 op te vragen bij Severt Kruithof: secretaris@a66.nl

De agenda voor deze avond:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 23 november 2020
 4. Jaarverslag seizoen 2020-2021 van de secretaris
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021
 6. Contributievoorstel en Begroting seizoen 2021-2022
 7. Verslag kascommissie
 8. Bestuursverkiezing *
 9. Toelichting op technische zaken
 10. v.v. Alexandria’66 op weg naar nieuwbouw met als doelstelling “klimaat-neutraal”.
 11. Vrijwilligersbeleid
 12. Power League
 13. Rondvraag **
 14. Sluiting

Ad 8)

Aftredend, en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar:

-Rob de Vries in de functie van voorzitter

In overeenstemming met Artikel 8, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement wordt de voorzitter in functie gekozen.

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor:

· Rob de Vries te benoemen in de functie van Voorzitter voor een periode van 3 jaren.

In overeenstemming met Artikel 11, lid 2a van de Statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Ledenvergadering door het bestuur of door tenminste toen leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

Ad 13)

Uitgangspunt is dat het bestuur gestelde vragen die via de chatfunctie gesteld kunnen worden direct probeert te beantwoorden. Omdat de ALV online wordt gehouden kan het bestuur er ook voor kiezen om vragen te noteren en binnen 7 dagen na de ALV te beantwoorden.

Het bestuur ziet uit naar jullie deelname!

Met hartelijke groet,

Het bestuur,

Angelos-Dick-Frits-Rob-Severt.http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html