v.v.Alexandria’66 is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen ongeacht zijn culturele, etnische en sociale achtergrond. Dat is een absolute voorwaarde om met plezier te kunnen voetballen bij v.v.Alexandria’66.

 

De algemene en de aan voetbal gerelateerde gedragsregels van de vereniging vormen het raamwerk waarbinnen dit uitgangspunt gestalte moet krijgen. De leden, ouders en bezoekers van v.v.Alexandria’66 moeten zich bewust zijn van deze doelstelling en deze onderschrijven. In woord en gebaar moeten zij zich houden aan de geformuleerde gedragsregels. Wanneer een lid of ouder/begeleider of bezoeker zich niet houdt aan de gedragsregels worden correctieve maatregelen genomen. Bij jeugdleden worden altijd de ouders ingelicht.

 

Het valt niet te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt hiermee geconfronteerd. De constatering van toenemend ongewenst gedrag vraagt om een actieve aanpak.

 

Het is de taak van de waarden-& normencommissie om in alle geledingen van de vereniging de naleving van de gedragsregels te stimuleren. Maar het is ook de taak van de commissie om corrigerend op te treden als personen zich misdragen en zich niet houden aan de afgesproken gedragsregels. De waarden-& commissie bestaat uit een team van personen die zoveel mogelijk alle geledingen van de vereniging representeren. De commissie is verantwoordelijk voor:

 

  • Het opstellen van het normen & waarden beleid van de vereniging en het beheren van de set aan gedragsregels; Deze zullen kenbaar gemaakt worden op de website a66.nl Hiervoor gaat u op de website naar – over de club – waarden en normen- gedragsregels
  • Het uitdragen van deze regels binnen de vereniging zodat leden bekend zijn met het beleid en de regels
  • Het corrigerend optreden als personen zich niet houden aan deze regels. Dit op basis van klachten en meldingen

 

De w&n commissie heeft in alle gevallen een adviserende functie aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist over alle voorgestelde plannen en strafmaatregelen. Die kan variëren van een waarschuwing, taakstraf, schorsing of royement. Indien een ouder en/of bezoeker van een speler de gedragsregels overtreedt kan de straf bestaan uit een waarschuwing, tijdelijk of definitief sportparkverbod.

 

Voor vragen of het melden van een incident kunt u een mail sturen naar waardenennormen@a66.nl

 

De commissie bestaat uit:

  • Fedor de Jong (voorzitter)
  • Fiona Sijahailatua
  • Edwin Stuut
  • Martijn van der Sluijs

 

Gedragsregels

 

 

 

http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html